ఇలా చేస్తే బ్యాంకు కొలువు మీదే ఐబీపీఎస్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్

ఇలా చేస్తే బ్యాంకు కొలువు మీదే. బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేయడం అనేది చాల మంది కల. ఆ కల నెరవేర్చడం కోసం అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తారు. ఆ అవకాశం వచ్చేసింది. దేశం